Boze gepensioneerden

Hartelijk dank dat u mee wil doen met een proteststem over ons gepensioneerden en het naderende pensioenakkoord.
Lees onderstaande brief rustig door en als u het daarmee eens bent, vul dan uw naam/ e-mailadres en woonplaats in,
Deze brief wordt verzonden naar :

2e kamer:
Koepel gepensioneerden
(In deze testperiode nog niet maar vul het gerust in)

  Ik ben het oneens met het Pensioenakkoord en de wijze waarop dat tot op heden is gevoerd en hiermee wil ik u dit ook nog een keer onder de aandacht brengen om te komen tot een behoorlijk compromis waarmee heel Nederland, jongeren zowel als ouderen kunnen leven.
  Met dit schrijven wil ik eerst aandacht vestigen op de steeds slechter wordende inkomenspositie van ouderen.

  Door het streven naar korte termijn successen en om financiële hapsnap of stemvoordelen te halen wordt dit pensioenakkoord er gewoon doorgedrukt. Ik heb het vermoeden dat dit akkoord meer voordeel oplevert voor de staat (premieverlaging) en de werkgevers dan voor de pensioengerechtigden nu en in de toekomst.
  Bezuinigen zonder visie heeft nog nooit wat opgeleverd en ik vraag u ook dringend om korte termijn visie voor de toekomst niet alleen in zogenaamde korte financiële successen te vertalen die u op dit moment zou kunnen halen. U breekt hiermee uw eigen toekomstige zekerheid maar ook die van ons en onze kinderen af .

  Pensioenvoorzieningen, uw pakkie an? Ja!!

  “Het is moeilijk uit te leggen dat het vermogen van de pensioenfondsen in de crisisjaren vanaf 2008 tot vandaag meer dan is verdubbeld van 650 naar 1400 miljard euro en dat er desondanks geen geld zou zijn voor indexatie van de pensioenen”, Ik wijs er ook op dat het doorvoeren van kortingen en het niet indexeren niet alleen de koopkracht van de gepensioneerden van vandaag treft, maar ook de toekomstige koopkracht aantast van de werkenden die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn. En de premieverlagingen die u aan de werkenden heeft aangeboden helpt nu ook niet echt mee om de pensioenen voor de werkenden in stand te houden. Bovendien lijkt het mij niet correct dat het kabinet zich bemoeit met de uitgaven van de pensioenfondsen anders dan pure controle door DNB . Het zijn nog altijd particuliere gelden.

  Lastenverlichting, uw pakkie an? Ja !!

  De koopkracht van gepensioneerden holt niet alleen achteruit door opgelegde lagere pensioenuitkeringen, maar ook door de toenemende zorgkosten en verminderende toeslagen. De komende jaren zal naar verwachting de eigen bijdrage in de zorgkosten sterk toenemen. Daarom is het onacceptabel dat de ouderen niet delen in de lastenverlichting van 5 miljard euro. ‘De belastingmeevaller is onevenwichtig verdeeld, omdat die grotendeels toevalt aan de werkenden, terwijl ook de koopkracht van de gepensioneerden is gedaald’.. De ouderen moeten vanaf 2017 alsnog eenzelfde lastenverlichting ontvangen als de werkenden.
  De gezamenlijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen direct 600.000 leden en indirect drie miljoen gepensioneerden. Zij maar ook ondergetekende accepteren niet langer dat ze door het kabinet en de sociale partners niet systematisch en voorwaardenscheppend betrokken worden bij de vaststelling van het beleid voor gepensioneerden en ouderen.

  Vriendelijke groeten,